רישוי עסקים

​​​תנאים ודרישות בעניין רישוי עסקים

מועצה מקומית ג’ת, באמצעות מחלקת רישוי עסקים, הכינה מידע זה במטרה להעניק לציבור התושבים את מירב הפרטים הנדרשים להכרת תהליך רישוי.​​
למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים מועצה מקומית ג’ת: סמיר שלבי טלפון: 04-6176806 | 054-2031147

ע”פ חוק רישוי עסקים, כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו. הרישיון הינו מסמך הניתן ע”י הרשות לבעל העסק, המנהל בפועל את העסק או האחראי לניהולו. הרישיון הוא אישי וייחודי למקום וסוג העסק.

תהליך קבלת הרישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה מאחר והתהליך דורש אישורים ועמידה בתנאים של כל גורמי ונותני האישור (מכבי אש, משטרה, איכות סביבה, משרד הבריאות ועוד). 

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני אישור) התשנ”א 1995 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. רישיון העסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
מתן רישיון העסק ע”י הרשות מבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ”י מטרות החוק וזאת לטובת הציבור הרחב ולטובת בעל העסק.
מתן הרישיון מבטיח בין היתר איכות נאותה של הסביבה, בריאות הציבור (תנאי תברואה נאותים), עמידה בדרישות חוק התו”ב, עמידה בדרישות שירותי הכבאות ועוד.
רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עפ”י צו רישוי עסקים.

מתי יש להגיש בקשה לקבלת רישיון?

לפני פתיחת עסק חדש:
במידה וחל שינוי בעסק כגון – תוספת או צמצום בשטח העסק, שינויים בתכנית העסק (פנימיים וחיצוניים), תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים או שינוי מהותי בעסק.
שינוי בעלות- כל העברת בעלות בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון או בבקשה לרישיון מחייב הגשת בקשה חדשה.

סוגי רישיונות

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק המפורטים להלן רישיון תקופתי – רישיון שיינתן לתקופה מוגדרת של שנה/שלוש/חמש שנים עפ”י הרשום בצו רישוי עסקים. היתר זמני – היתר לניהול עסק שתוקפו לא יעלה על שנה אחת- בהיתר נרשמים תנאים שלכשימולאו יינתן רישיון עסק. רישיון זמני – רישיון הניתן לעסק שהוא זמני. הרישיון יינתן לתקופה קצרה מהמוגדר בתקנות אך לא פחות משנה. (למשל בעסק שאושר לו שימוש חורג רק לשנה, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש חורג.

תהליך הרישוי

השלב הראשון: חוות דעת מקדמית והכנת המסמכים להגשת הבקשה

החוק מאפשר קבלת מידע מוקדם ממחלקת רישוי עסקים, מומלץ מאוד לפנות ולקבל מידע טרם פתיחת העסק.
נציג מחלקת רישוי עסקים יעזור ויגדיר בדיוק את מרכיבי העסק על פי ההגדרות שבצו ובתקנות רישוי עסקים החלות על העסק שאתה מבקש לנהל ומה התשתיות שיש לתכנן בעסק המבוקש. ימסרו לך פרטים ראשונים על הנדרש מן העסק, עפ”י חוק התו”ב בכל הנוגע לשימוש חורג ולהיתרי בניה הנדרשים בעסק.
(אם יהיה צורך תופנה למחלקת הנדסה על מנת לקבל צילום מהיתר הבניה כדי לוודא שכל העסק שלך נמצא במבנה שנבנה כחוק, כאן גם תוכל לדעת אם מדובר בשימוש חורג להיתר בניה או לפי תב”ע.
במידה וידרשו נותני אישורים נוספים יפנו אותך נציגי מחלקת רישוי עסקים לגורמים השונים על מנת לקבל חוות דעת גם מהם (כגון – משרד הבריאות).

הכנת מסמכים לצורך הגשת הבקשה:

 • תוכנית ב-5 עותקים (*פירוט דרישות התכנית), התכנית תהייה ערוכה ע”י מהנדס/אדריכל/הנדסאי מורשה. (תכנית עסק ב- 5 עותקים כל עותק יוגש בגיליון רצוף אחד מקופל כהרמוניקה וחתום ע”י בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק.(אדריכל/מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.
 • חוזה שכירות, קנייה או נסח טאבו.
 • צילום ת.ז. של בעל העסק.
 • מס חשבון ארנונה- מס הנכס ומס משלם.
 • אם העסק מתנהל ע”י חברה / תאגיד יש להצטייד בצילום תעודות רשם החברות ו/או תזכיר התאגדות, תקנון החברה ואישור מרו”ח על מורשה חתימה.
 • אישור כיבוי אש.
 • לגבי מוסכים, יש להמציא אישור משרד התחבורה.
 • רישיון יצרן של שרות המזון, לבתי עסק רלוונטיים.
 • אישור מורשה נגישות.

הבקשה תוגש לאחר שימולא טופס הבקשה ותשולם האגרה.

השלב השני: בחינת הבקשה

התכנית שהגשת תועבר למחלקת הנדסה (וזאת לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה) תיחתם ע”י מהנדס העיר בחותמת “תכנית מאושרת להגשה”.
הבקשה לרישיון העסק תועבר לתברואן המועצה והוא יבדוק את התאמת התכנית שהוגשה למצב הקיים בשטח ואת המצב התברואתי בעסק.
לאחר אישור התברואן, הבקשה מועברת לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ”ת, משרד החקלאות) וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

פירוט דרישות תכנית העסק

 • גוש/חלקה, כתובת העסק, שמות בעלי העסק, תעודות הזהות וכתובותיהם הפרטיות, סוג העסק, שטח העסק. הדף הראשון ייחתם ע”י בעלי העסק וע”י בעל המקצוע המוסמך.
 • תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנ”מ של 1:1250
 • מפה מצבית – בה מתואר המגרש שהעסק נמצא בו בקנ”מ של 1:250
 • תכנית בקנ”מ 1:100 ובה יתואר העסק בכל פרטיו – תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות של העסק ומתקניו הפנימיים.
 • חתכים -התכנית תכלול 2 חתכים לפחות של העסקה, ניצבים זה לזה בקנ”מ 1:100 שיתארו את המבנה האנכי של העסק.

השלב השלישי: בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני והנפקת רישיון עסק/היתר זמני

המחלקה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של כל גורמי ונותני האישור.

 • במידה והעסק עמד בדרישות – תשובה חיובית. הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש הרשות על הרישיון.
 • במידה ויש תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
 • ​מתן תנאים מקדמיים – הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאפשרים פתיחת עסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

מסמכים רלוונטיים

דרישות ותנאים לרישיון עסק מנותני האישור – קישורים לאתרי האינטרנט

איך אפשר לעזור לך?