מבנה ארגוני

 • ראש המועצה
  • יועצת ראש המועצה בנושא מעמד האישה
  • סגני ראש המועצה
  • מנהל לשכת ראש המועצה
  • מבקר פנים וממונה על פניות הציבור
  • יוע”מ מיקור חוץ
  • מנכ”ל המועצה
   • גזברות
    • מנהלת פיתוח כלכלי ושת”פ אזורי
   • הנדסה
    • תכנון אסטרטגי
   • חינוך
   • חינוך בלתי פורמלית
    • ספורט
    • יחידת נוער
   • שירותים חברתיים
   • שפ”ע
    • שירותי חירום
   • משאבי אנוש

איך אפשר לעזור לך?