אנשי קשר לשירותך

מחלקהטלפוןמייל
לשכת ראש המועצה04-6176800

[email protected]

מנכ"ל המועצה

04-6176804

[email protected]

מבקר פנים של המועצה04-6176822

[email protected]

גזברית המועצה04-6176803

[email protected]

מחלקת גביה04-6176813


מחלקת הנדסה04-6176828

[email protected]

מחלקת חינוך04-6022803


מחלקת רווחה04-6283611


מחלקת תברואה04-6176806

[email protected]

מחלקת רכש04-6176818


קב"ט

04-6176823


איך אפשר לעזור לך?