קובץ למענה שאלות ההבהרב במכרז   – – – –

המועצה המקומית ג’ת מזמינה בזאת לקבל הצעות לתכנון הקמה והפעלה תחנת מעבר בתחום שיפוט ג’ת ) “המועצה”( בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצורף.

איך אפשר לעזור לך?