מכרז לביצוע עבודות תחזוקה וסלילת כבישים בתחום המועצה המקומית
ג'ת
המועצה המקומית ג'ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות למכרז מסגרת לביצוע עבודות תחזוקת
וסלילת כבישים בשטח השיפוט של המועצה.
המכרז הינו "מכרז מסגרת" אשר במסגרתו בכוונת המועצה לבחור לפחות שני זוכים, תוך שהמועצה
שומרת על זכותה לבחור זוכה יחיד במידה ורק הצעה יחידה תעמוד בתנאי הסף. הזוכים במכרז יספקו
את השירות נשוא המכרז למועצה, עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף ו/או על פי הליכי התמחרות
עתידיים נוספים שייערכו בין כלל הזוכים בהתאם לשיקול דעתה של המועצה. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קובץ פרק ב  || קןבץ פרק ג 

איך אפשר לעזור לך?