המועצה המקומית ג'ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות להפעלת בית חם לנערות וצעירות בסיכון
ובמצוקה בתחומי המועצה של המועצה, בהתאם למודל ב' של הוראה מס' 4.17 של משרד הרווחה השירותים
החברתיים מיום 2011.9.1( להלן: "השירותים" ו-"הוראת התע"ס", בהתאמה(. אופן מתן השירותים ותנאי
אספקתם, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי
המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל מיום 2022.11.6 תמורת סך של 1000 ש"ח לכל מעטפת מכרז,
אשר לא יוחזרו לרוכש בשום מקרה.
בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין
את השירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו או בכלל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר המועצה. שאלות
והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידי מנכ"ל המועצה לכתובת הדוא"ל: com.gmail@hm7003
וזאת לא יאוחר מתאריך2022.11.10 שעה: 12:00 ,כאשר על המציע לוודא את קבלת שאלת ההבהרה מטעמו.
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, הוראת התע"ס 4.17( המצורפת בפרק ג' למסמכי מכרז זה(, יבדוק את כל
הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים
הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו
התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל
זאת לא יאוחר ועד ליום 2022.11.24 בשעה 14:00 בדיוק לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה. הצעה שתוגש
במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

איך אפשר לעזור לך?