תלחץ על הקישורים לצפייה בחלקים השניים של המכרז:

*פרק א' - חוברת מסמכי המכרז הכלליים

*פרק ב' - הסכם התקשרות עם הקבלן

*פרק ג' – כתב כמויות והצעת מחיר 

איך אפשר לעזור לך?