המועצה המקומית ג'ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן זכויות פרסום, שיווק,
התקנה ואחזקה בשלטי חוצות בשטח השיפוט של המועצה, בהתאם למפורט במפרט הטכני וכתב
הכמויות המצורפים למסמכי מכרז זה.

איך אפשר לעזור לך?