תיאור תפקיד :
פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית או של איגוד
ערים לאיכות הסביבה. עיקרי התפקיד:
1. ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח
וביצוע חקירות.
2. תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
3. תיאום עם גו פי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

איך אפשר לעזור לך?