ניהול הגבייה ברשות המקומית. עיקרי התפקיד:
א. ניהול תחום הגבייה ברשות )גביית ארנונה, מים – אם לא ועברה לתאגיד מים, אגרות
והיטלים(.
ב. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה.
ג. ניהול כספי של מערך הגבייה.

איך אפשר לעזור לך?