מכרז פנימי חיצוני מס' 2023/13
למועצה מקומית ג'ת דרוש מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
תיאור המשרה : מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
היקף העסקה: 100 % משרה
דירוג ודרגה: מח"ר 38 -40 .
תיאור תפקיד :
סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה
למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי
צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית
1 .קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים .
2 .פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב .
3 .שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית..
תנאי סף :
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או
בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.
או
תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) שתיים משלוש הבחינות יהיו
בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

איך אפשר לעזור לך?