הזמנה לקבלת הצעות
למתן שרותי תכנון להכנת תכנית בניין עיר מפורטת למתחם
2 בשכונת ח'לת זיתא
עבור מועצה מקומית ג'ת


מועצה מקומית ג'ת )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר להכנת תכנית בניין עיר מפורטת
למתחם 2 בשכונת ח'לת זיתא, בשטח כ500- דונם וכ1400- יחידות דיור, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו,
אשר יקראו להלן – "השירותים".
רשאים להשתתף במכרז, משרדים המתמחים במתן שירותי תכנון אדריכלי הרשומים במאגר משרד השיכון,
הם וחברי הצוות המוצעים, ואשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

איך אפשר לעזור לך?