המועצה המקומית ג'ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות למתן שירותי קליטה, מיון,
הפרדה והטמנה של פסולת/ גזם עבור המועצה.
תנאי ואופן מתן השירות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין
הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש בבניין המועצה החל מיום
29.10.2023 תמורת סך של 1,000 ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.
בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין
המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין בפרסום המכרז משום
התחייבות של המועצה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר המועצה
המקומית ובמשרדי מחלקת תברואה במועצה, החל מיום 29.10.2023 בשעות העבודה
המקובלות. שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידי מרכז המכרז מר סמיר שלבי,
מנהל מחלקת התברואה במועצה, וזאת לא יאוחר מתאריך 2.11.2023 שעה: 12:00 לכתובת
[email protected] :ל"הדוא
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים
הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה
או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים
שבמסמכי המכרז.
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז
ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית
)לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר ועד ליום 20.11.2023 בשעה 14:00 לתיבת המכרזים
במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

איך אפשר לעזור לך?