1 .מועצה מקומית ג'ת מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ
למערכות מ ידע עבור הרשות המקומית.
2 .על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת ההזמנה.
3 .פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מנכ"ל המועצה באמצעות פנייה בכתב בלבד
[email protected] :ל"לדוא
4 .מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר לדוא"ל:
[email protected] למנכ"ל המועצה עד ליום חמישי
2022.10.20 ,עד השעה 00:14 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.
5 .מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה, עד יום חמישי 2022.10.13 בשעה 00:14
יהיה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למועצה באמצעות דוא"ל
.בכתב הבהרה בשאלות [email protected]
6 .המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

איך אפשר לעזור לך?