המועצה מקומית ג'ת מבקשת לאתר יועץ לרישוי עסקים לצורך סיוע במיפוי העסקים בתחום שיפוט המועצה מקומית ג'ת
והדרכת וליווי צוות המחלקה למיטוב העבודה מול העסקים ביישוב )"הפרויקטים" / "העבודות"(.

איך אפשר לעזור לך?