עו”ס בכיר נתיבים להורות היקף העסקה: %50 משרה ▪ דירוג ודרגה: עו”ס – תקציב פעולה ▪ דרגה: על פי הנחיית שלטון מקומי.

איך אפשר לעזור לך?