המכרז הינו "מכרז מסגרת" אשר במסגרתו ייבחרו לפחות שני זוכים. הזוכים במכרז יספקו את השירות
נשוא המכרז למועצה, עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף ו/או על פי הליכי התמחרות עתידיים נוספים
שייערכו בהתאם לשיקול דעתה של המועצה, בין כלל זוכי מכרז מסגרת זה.


*** קובץ פרק א - חוברת מסמכי המכרז הכלליים 
*** קובץ פרק ב - חוזה התקשרות  
*** קובץ פרק ג - – מפרט השירותים והצעת מחיר 

איך אפשר לעזור לך?