מועצה מקומית ג’ת מבקשת בזאת לקבל הצעות למכרז לאספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות, לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה והנלווים להם עבור המועצה המקומית ג’ת

1. התנאים המלאים והמחייבים של המכרז נמצאים בחוברת שניתן לעיין בה באתר המועצה.
2. מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ”ל המועצה.
3. דמי רכישת חוברות המכרזים לא יוחזרו.
   

איך אפשר לעזור לך?