המועצה המקומית ג'ת במשולש )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע עבודות אספקת והתקנת
משטחי בלימה ודשא סינטטי בשטח המועצה, בהתאם לתנאי המפרט הטכני וכתב הכמויות המצוי בפרק ג'
למסמכי המכרז )"השירותים"(. מפרט השירותים, אופן ותנאי אספקתם, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי
ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי המועצה
ואתר המועצה החל מיום 2022.9.19 תמורת סך של 1500 ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה
לרוכש. המכרז הינו מכרז מסגרת, אשר במסגרתו רשאית ועדת המכרזים לבחור זוכה או מספר זוכים שונים
אשר אליהם תהא רשאית המועצה לפנות לצורך אספקת טובין באופן שוטף בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי.

** פרק א' – תנאי המכרז הכלליים **
** פרק ב' –הסכם התקשרות **
** פרק ג' – מפרט טכני, כתב כמויות והצעת מחיר ** 


איך אפשר לעזור לך?