מכרז מסגרת לביצוע עבודות תחזוקה וסלילת כבישים

פרק א' - חוברת מסמכי המכרז הכלליים 

פרק ב' - הסכם התקשרות עם הקבלן

פרק ג' – מפרט טכני, כתב כמויות והצעת מחיר 


איך אפשר לעזור לך?