מכרז פומבי מס’ 5/2024

מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום השיפוט של המועצה

תנאי המכרז

מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ”ל המועצה.

איך אפשר לעזור לך?