** פרק א' – תנאי המכרז הכלליים


** פרק ב' –הסכם התקשרות


** פרק ג' – מפרט טכני, כתב כמויות והצעת מחיר

איך אפשר לעזור לך?