המועצה המקומית ג’ת )”המועצה”( מזמינה בזה להגיש לה הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע שירותים מקצועיים הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים כמפורט במסמכי הבקשה. יובהר כי יועצים אשר נכללים במאגר היועצים של המועצה אינם נדרשים להגיש הצעה נוספת. ניתן לעיין במסמכי הבקשה באתר האינטרנט של המועצה. המציע יקרא את כל מסמכי הבקשה, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי הבקשה וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי הבקשה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי הבקשה. על המציע למלא את נספחי ההצעה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי הבקשה, על המציע למלא את נספחי ההצעה בכתב יד קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי הבקשה, באמצעות דוא”ל, לכתובת: [email protected] ( ההגשה בקובץ אחד אם אפשר (, כל זאת עד ליום 31.12.2024 בשעה .14:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

איך אפשר לעזור לך?