מכרז מס’ 9/2024

מכרז אספקת ציוד לבתי ספר וגני ילדים

תנאי המכרז

הסכם התקשרות

כתב כמויות והצעת מחיר

מענה לשאלות הבהרה

 

איך אפשר לעזור לך?