פרק א' - חוברת מסמכי המכרז הכלליים

פרק ב' - הסכם התקשרות עם הקבלן

פרק ג' – מפרט טכני, רשימת סעיפים והצעת מחיר

איך אפשר לעזור לך?