מכרז לביצוע עבודות גינון בשטח השיפוט של המועצה המועצה המקומית ג’ת )”המועצה”( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע עבודות תחזוקת ופיתוח גינון בתחומי המועצה בשטח השיפוט של המועצה. אופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש בבנין המועצה החל מיום 2023.3.5 תמורת סך של 1000 ש”ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש. יובהר כי ביצוע העבודות על ידי הזוכה במכרז זה יתבצע בהזמנות עבודה עתידיות על בסיס הצעת הזוכה במכרז זה.

איך אפשר לעזור לך?