הזמנה להציע הצעות
מכרז פומבי לביצוע עבודות בניית קומה נוספת למבנה מחלקת הרווחה

בתחום המועצה המקומית ג'ת

המועצה המקומית ג' ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע בניית קומה נוספת
לבניין מחלקת הרווחה בשטח השיפוט של המועצה המקומית ג'ת, כמפורט במפרט הטכני
המצורף למסמכי מכרז זה. תקופת הביצוע הינה 8 חודשים מיום מתן צו העבודה.

איך אפשר לעזור לך?