מועצה מקומית ג'ת, מבקשת לשכור קרקע לצורכי חניה נגישה לאזור מבני ציבור - מבנה המועצה, מועדונית
וסניף הדואר.
הנכס המוצע הינ ו עבור: חניה בסמיכות למבני הציבור כמפורט לעיל ובהתאם לחוות דעת מהנדס המועצה

איך אפשר לעזור לך?