למועצה מקומית ג'ת דרוש פקח סביבתי

בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים

ונשים כאחד.

תיאור המשרה : פקח סביבתי
היקף העסקה: 100 % משרה
דירוג ודרגה: מנהלי 8-5 או מח"ר 38-35 או דירוג הנדסאים 38-35 .
תיאור תפקיד :
פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית או של איגוד
ערים לאיכות הסביבה. עיקרי התפקיד:
1. ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח
וביצוע חקירות.
2. תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.
תנאי סף :
השכלה ודרישות מקצועיות:
1 .בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים:
מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.
או:
תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 11 לחוק
ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג-6/16 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד
מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.
* הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו
בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויו ת פקחים), כפי שהורה
השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה
השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.
דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי: לא נדרש
ניסיון ניהולי: לא נדרש

איך אפשר לעזור לך?