תיאור התפקיד לעו"ס משפחה
• מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י ייעוץ , טיפול ישיר
ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים , עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות
במקצוע .
• פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
• מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול
באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
• משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכנית אישית , משפחתית קבוצתית
וקהילתית.
• מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
• מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
• נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגים לפני הממונים עליו.
• מפעיל מדריך ומנחה עובדים סמך- מקצועיים ומתנדבים ) בתנאי שקבל הכשרה לכך( .
• מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה . מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת .
• מנהל רישום ומעקב אחר תכניות טיפוליות ומדווח לממונים עליו בכתב ובעל פה כנדרש.
• משתתף בועדות , בדיונים , בהתאם להנחיות הממונים עליו.
• מפעיל חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול. חבר פעיל בצוות המחלקה.

איך אפשר לעזור לך?