מכרז פנימי חיצוני מס’ 06/2024

למועצה מקומית ג’ת דרוש מנהל ספריה עירונית

תיאור המשרה: מנהל ספריה עירונית
היקף העסקה: 100 % משרה
דירוג ודרגה: מח”ר .38-40
תיאור תפקיד: ניהול הספריי ה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל”ה 1975. גיבוש מדיניות לקידום וטיפוח הספרייה הציבורית.
עיקרי התפקיד:
א. ניהול הספרייה.
ב. ניהול עובדי הספרייה.
ג. בנייה וטיפוח של אוספי הספרייה.
ד. ניהול פעילות הספרייה בתחומי הקריאה, המידע והידע, התרבות והמורשת.

איך אפשר לעזור לך?