תיאור המשרה : מנהל מחלקת חינוך
היקף העסקה: 100 % משרה
דירוג ודרגה: מנהלי חינוך או שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .
תיאור תפקיד :
גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד
החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.
עיקרי התפקיד:
1.התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
2.ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר יסודיים ועל יסודיים.
3.ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל -יסודיים.
4.ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
5.ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
.6קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
7.טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
.8 ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
.9 טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
תנאי סף :
השכלה ודרישות מקצועיות
א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או מי שנתקיימו בו כל אלה:
1 .בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
2 .בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל
שמונה עשרה.
3 .עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
ב. הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
ג. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.
עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

יח' ההון האנושי
מועצה מקומית ג'ת


דרישות ניסיון:
• מנהל יחידת חינוך במועצה מקומית
בעל ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך ) מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים
תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים
מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים( , או כבעל תפקיד ניהולי )תפקיד שהמשמש בו עסק
הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית ( במוסד חינוך,
או במערכת החינוך )להלן: "תפקיד ניהול חינוכי.

איך אפשר לעזור לך?