תיאור המשרה : מנהל מחלקת גבייה .
היקף העסקה: 100 % משרה
דירוג ודרגה: מח"ר 38 -40 .
תיאור תפקיד :
ניהול הגבייה ברשות המקומית. עיקרי התפקיד:
א. ניהול תחום הגבייה ברשות )גביית ארנונה, מים – אם לא ועברה לתאגיד מים, אגרות
והיטלים(.
ב. קביעת שומות ארנונה וניהול מערך חיובי הארנונה.
ג. ניהול כספי של מערך הגבייה.
תנאי סף :
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים ,
חשבונאות ,משפטים או סט טיסטיקה או בעל תעודת רואה חשבון בתוקף או בעל תואר אקדמי
אחר
• ההכשר : המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי גבייה, לא יאוחר משנתיים מתחילת
מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק באמצעות חוזה
אישי.
• רישום מקצועי: עבור בעל תואר במשפטים – רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת
עורכי הדין.
דרישות ניסיון:
א. ניסיון מקצועי :
ברשות מקומית ברמה ג': ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות ,שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז , בתחום הגבייה, הכספים והגזברות.
ב. ניסיון ניהולי :
3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

איך אפשר לעזור לך?