למועצה מקומית ג'ת דרוש מנהל יחידת תיאום ובקרה

תיאור המשרה : מנהל יחידת תיאום ובקרה
היקף העסקה: 75 % משרה
דירוג ודרגה: מח"ר 38 -40 .
תיאור תפקיד :
ניהול תהליכי עבודה ברשות, בהתאם לחזון הרשות והאסטרטגיה שהיא גיבשה, לרבות תכנית העבודה
הרשותית ותהליכי רוחב.
קידום פרויקטים שונים בהתאם להנחיות הנהלת הרשות.
עיקרי התפקיד:
1. כתיבת תכנית העבודה הרשותית בתיאום עם יחידות הרשות ובהתאם לחזון הרשות.
2. הנחיית עובדי הרשות בנושא תכנית העבודה.
3. מעקב ובקרה על פעילות היחידות השונות ברשות.
4. הובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים.
5. ניהול צוות העובדים ביחידה .
תנאי סף :
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
יתרון לתואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים
הבאים: מדיניות ציבורית או מינהל ציבורי, מינהל עסקים, תכנון ערים או הנדסת תעשיה וניהול.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012 .
או
תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו
בדיני שבת ודיני איסור והיתר( .
דרישות ניסיון :
רשות רמה ג':
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל
– שנתיים ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:
ייזום או ריכוז פרויקטים, מעקב ובקרה אחר ביצועים, כתיבה והטמעת נהלי עבודה.
עבור הנדסאי רשום – ארבע שנות ניסיון כאמור.
עבור טכנאי רשום – חמש שנות ניסיון מקצועי כאמור

איך אפשר לעזור לך?