תיאור המשרה : יועצת לקידום מעמד האישה 
היקף העסקה: 25 % משרה .
דירוג ודרגה: דירוג לפי המשרה .
תיאור התפקיד : 
קידום מעמד האישה ושוויון המגדרי, ביעור ההפליה נגד נשים ומניעת אלימות בקרב אוכלוסיית 
הרשות המקומית ועובדיה.
עיקרי התפקיד:
א. פיתוח, קידום והטמעת מדיניות הרשות בנושא מעמד האישה ושוויון בין המינים. 
ב. פיקוח על ביצוע המדיניות והקצאת משאבים.
ג. קידום מודעות והסברה בנושא מעמד האישה, ברשות המקומית ובקהילה. 
השכלה ודרישות מקצועיות. 
א. בעלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה 
להשכלה גבוהה, התשי"ח1958- ,או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת 
מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודת המעידה על סיום 
לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית. 
על היועצת לעבור הכשרה מקצועית ייעודית תוך שנתיים מיום מינויה, או במועד הראשון בו 
נפתחת הכשרה כאמור, המאוחר מבין השניים, בתיאום עם הרשות לקידום מעמד האישה. 
ככל והיועצת לא תסיים בהצלחה את ההכשרה המקצועית כאמור, הרי שלא תהיה זכאית לדרגה 
נוספת.

איך אפשר לעזור לך?