מכרז לביצוע עבודות בניית מועדון גיל הזהב בתחום המועצה ג'ת המועצה המקומית ג 'ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע בניית מועדון גיל הזהב בשטח השיפוט של המועצה המקומית ג'ת, כמפורט במפרט הטכני המצורף למסמכי מכרז זה. תקופת הביצוע הינה 8 חודשים מיום מתן צו העבודה. מובהר בזאת כי על הקבלן לסיים את כל העבודות בתוך 8 חודשים מיום מתן צו תחילת עבודה

איך אפשר לעזור לך?