מכרז לאספקת ציוד למחלקת תחזוקה בשטח השיפוט של המועצה המקומית ג’ת המועצה המקומית ג’ת “המועצה” מזמינה בזה להגיש לה הצעות לאספקת ציוד למחלקת תחזוקה בשטח השיפוט של המועצה.
---
פרק א’ – תנאי המכרז פרק ב’ – תנאי המכרז פרק ג’ – כתב כמויות והצעת מחיר

איך אפשר לעזור לך?