לאספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר במוסדות ציבור
במועצה המקומית ג'ת
המועצה המקומית ג'ת )"המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לאספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר במוסדות חינוך/
ציבור במועצה המקומית ג'ת )להלן: "העבודות"(.
המכרז הינו "מכרז מסגרת", אופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין
הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל מיום 2023.1.1 ועד יום 2023.1.17
תמורת סך של 000,₪1 אשר לא יוחזרו לרוכש בשום מקרה. התשלום ניתן לביצוע במשרדי המועצה .
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה וכן בנוכחות נציגי המועצה במשרדי אגף הנדסה במועצה החל
.17.1.2023 יום ועד, 15:30 ל 8:30 השעות בין 1.1.2023 מיום
שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידי מנכ"ל המועצה וזאת לא יאוחר מתאריך 2023.1.5 בשעה: 12:00
לכתובת הדוא"ל: com.gmail@hm7003 .
בחירת הזוכה תעשה על פי אמות המידה המפורטות במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים ו/או
העבודות נשוא המכרז.
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור
את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים.
אין בהתקשרות נשוא המכרז משום מתן בלעדיות למציע מסוים והמועצה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או שירותים
בעצמה ו/או על ידי אחרים, לרבות פיצול העבודות בין המציעים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, וזאת מבלי
שתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד המועצה.
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור
את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור
במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף
כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז עם עותק קבלה/חשבונית של רכישת מסמכי המכרז, במסירה ידנית
)לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר ועד ליום 2023.1.17 בשעה14:00 לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל
המועצה . הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

איך אפשר לעזור לך?