המכרז הינו "מכרז מסגרת" אשר במסגרתו ייבחרו לפחות שני זוכים. הזוכים במכרז יספקו את השירות
נשוא המכרז למועצה, עפ"י המחיר בטופס הצעת המשתתף ו/או על פי הליכי התמחרות עתידיים נוספים
שייערכו בהתאם לשיקול דעתה של המועצה, בין כלל זוכי מכרז מסגרת זה.
אופן ותנאי ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה
במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי המועצה החל מיום 2022.9.19 תמורת סך
של 1000 ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.
שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ליד מקדאם ותד, מנהל המתנ"ס שהינו מרכז המכרז,
ל"הדוא לכתובת [email protected]  :בשעה  12:00 לא יאוחר מתאריך 25.9.2022 

*** קובץ פרק א - חוברת מסמכי המכרז הכלליים 
*** קובץ פרק ב - חוזה התקשרות  
*** קובץ פרק ג - – מפרט השירותים והצעת מחיר 

איך אפשר לעזור לך?