דו"חמסנן
2020דוח לתושב 2019 מועצה מקומית גת.pdf
2019תקציב המועצה לשנת 20119 - מאושר
2017דו"ח כספי לשנת 2017
2017תמצית דו"ח כספי לשנת 2017