לשכת ראש המועצה04-6176800khalid@jatt.muni.il
מנכ"ל המועצה04-6176804hm7003@gmail.com
מבקר פנים של המועצה04-6176822ehab_jarra@hotmail.com
גזברית המועצה04-6176803ola@jatt.muni.il
מחלקת גביה04-6176813
מחלקת הנדסה04-6176828abunaser.muni@gmail.com
מחלקת חינוך04-6022803
מחלקת רווחה04-6283611
מחלקת תברואה04-6176806samir.shalbi@gmail.com
מחלקת רכש04-6176818
ק"בט04-6176823